Search

Video

Hội nghị học tốt Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2023:

Tuyển sinh ngành Luật

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

7380101 - Luật (Chuyên ngành: Luật; Luật Kinh tế). Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 chỉ tiêu

Các bộ môn