Liên hệ

Quý vị có nhu cầu được tư vấn hoặc đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến bộ môn Khoa học Xã hội và Nhân văn, vui long liên hệ tại văn phòng bộ môn, hoặc thông qua email, điện thoại

Địa chỉ

Tầng 7, Nhà Đa Năng

Số điện thoại

0258.2471392

update

Hộp thư

ngaltt@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc