Đề cương chi tiết học phần

1. Tiến sĩ Lê Việt Phương

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Download

2

Pháp luật đại cương

Download

3 Luật Hình sự Download

2. Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Pháp luật đại cương

Download

2 Luật Dân sự 1 Download

3. Thạc sĩ Lê Hoàng Phương Thuỷ

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Pháp luật đại cương

Download

2 Luật Lao động Download
 
3 Kỹ thuật soạn thảo văn bản Download

4. Thạc sĩ NguyễnThị Hà Trang

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Pháp luật đại cương

Download

5. Thạc sĩ Nguyễn Sơn Bách

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Download

2 Nghề Luật Download

6. Thạc sĩ Trần Thị Mai

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Pháp luật đại cương

Download

2

Nhập môn Hành chính Nhà nước

Download

7. Thạc sĩ Nguyễn Huyền Cát Anh

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Pháp luật đại cương

Download

8. Thạc sĩ Võ Thị Hồng Thắm

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Download

9. Thạc sĩ Đặng Thịnh

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Download

10. Thạc sĩ Thái Văn Tài

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Nhập môn Hành chính Nhà nước

Download

11. Tiến sĩ Trần Thái Dương

TT

Tên môn học

Tải đề cương chi tiết

1

Luật Hiến pháp

Download

 

 

In