Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Luật được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2018 theo quyết định số 1481/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại Học Nha Trang. 
 
Về cơ cấu tổ chức cán bộ của Bộ môn Luật hiện nay có tổng số giảng viên là: 07 người, trong đó có 06 giảng viên cơ hữu tại khoa, 01 giảng viên kiêm nhiệm; về trình độ giảng viên: có 01 Tiến sĩ và 06 Thạc sĩ trong đó có nhiều giảng viên được đào tạo tại nước ngoài như Pháp, Hàn Quốc. 
 
Mục tiêu của Bộ môn : Thực hiện chủ trương của Khoa Khoa học xã hội & nhân văn và Nhà trường về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. Bộ môn Luật đang tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp, đặc biệt quan tâm đến nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường thực hành, nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc cộng đồng cho sinh viên. Đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức nền tảng vững chắc về khoa học pháp lý, có các kỹ năng nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức phù hợp để có thể nghiên cứu, xây dựng, thi hành  pháp luật một cách độc lập, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.