Học phần quản lý

1. ĐCHP ngành Luật (Lê Hoàng Phương Thủy)

TT

Tên môn học

Tải đề cương học phần

1

Kỹ năng tư vấn HĐLĐ và giải quyết TCLĐ

Download

2

Luật Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Download

3

Luật Lao động

Download

4

Luật Tố tụng hành chính

Download

 

2. ĐCHP ngành Luật kinh tế (Lê Hoàng Phương Thủy)

TT

Tên môn học

Tải đề cương học phần

1

Kỹ năng tư vấn HĐLĐ và giải quyết TCLĐ

Download

2

Luật Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Download

3

Luật Lao động

Download

4

Pháp luật thương mại điện tử

Download

5

Pháp luật trọng tài thương mại quốc tế

Download

 

3. ĐCHP Giáo dục tổng quát

TT

Tên môn học

Tải đề cương học phần

1

Nhập môn hành chính nhà nước

Download

2

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Download

 

4. Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan

TT

Tên môn học

Tải đề cương học phần

1

Pháp luật đại cương

Download

2

Luật Dân sự 1

Download

3

Luật Hôn nhân và gia đình

Download

4

Nhập môn ngành

Download

5

Luật sở hữu trí tuệ

Download

 

5. Thạc sĩ NguyễnThị Hà Trang

TT

Tên môn học

Tải đề cương học phần

1

KN đàm phán và soạn thảo HĐ

Download

2

KN đàm phán và soạn thảo HĐKDTM

Download

3

Luật so sánh

Download

4

Luật Thương mại 1

Download

5

Luật Thương mại 2

Download

6

Luật và chính sách công

Download

7

Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Download

 

6. Thạc sĩ Nguyễn Sơn Bách

TT

Tên môn học

Tải đề cương học phần

1

Kỹ năng tư vấn pháp luật tài chính, thuế

Download

2

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Download

3

Luật Ngân hàng

Download

4

Luật Tài chính

Download

5

Xây dựng văn bản pháp luật

Download

 

7. Thạc sĩ Trần Thị Mai

TT

Tên môn học

Tải đề cương học phần

1

Kỹ năng tư vấn pháp luật

Download

2

Luật đất đai

Download

3

Luật Hành chính

Download

4

Nhập môn hành chính nhà nước

Download

5

Pháp luật về An sinh xã hội

Download

6

Pháp luật về Kinh doanh Bất động sản

Download

7

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Download

8

Pháp luật về quyền con người

Download

 

8. Thạc sĩ Nguyễn Huyền Cát Anh

TT

Tên môn học

Tải đề cương học phần

1

Pháp luật ASEAN

Download

2

Pháp luật về đấu thầu

Download

3

Tiếng Anh chuyên ngành Luật

Download

 

9. Tiến sĩ Bùi Giang Hưng

TT

Tên môn học

Tải đề cương học phần

1

Luật TMQT cho nganh KDTM

Download

2

Pháp luật Hải quan

Download