Thông báo

Chương trình đào tạo ngành Luật

  • 16/09/2019

Bộ môn Luật thông báo Chương trình đào tạo ngành Luật từ Khoá 61 ban hành theo Quyết định số 1125/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang (download)