Thông báo

Thông báo Quyết định về việc thành lập Bộ môn Luật

  • 04/03/2019

Bộ môn Luật được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2018 theo quyết định số 1481/QĐ-ĐHNT