Đoàn khoa

ĐOÀN TNCSHCM KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


                               DANH SÁCH BCH ĐOÀN KHOA:


                                    1. Nguyễn Huyền Cát Anh - Bí thư đoàn Khoa (giảng viên).

                                    2. Đoàn Minh Quốc - Phó bí thư đoàn Khoa ( SV lớp 60.LKT).

                                    3. Nguyễn Sơn Bách (giảng viên).

                                    4. Nguyễn Thị Mai (giảng viên).

                                    5. Nguyễn Lê Ngọc Trâm (SV lớp 60.LKT).

                                    6. Bùi Thị Ý Nhi (SV lớp 60.LKT).

                                    7. Võ Đình An (SV lớp 61.LUAT-1).

                                    8. Phan Đăng Nguyên Mỹ (SV lớp 61.LUAT-1).

                                    9. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (SV lớp 61.LUAT-2).