Liên chi hội

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

            1. Bùi Nhật Quỳnh (lớp 60.LKT) (Liên Chi Hội trưởng)

            2. Nguyễn Thị Lan Anh (lớp 61.LUAT-1) (Liên Chi Hội phó)

            3. Nguyễn Tấn Thành (lớp 60.LKT)

            4. Nguyễn Thị Hoài Thương (lớp 61.LUAT-1)

            5. Nguyễn Lê Xuân Yên (lớp 61.LUAT-2)

            6. Lê Phan Minh Hoàng (lớp 61.LUAT-2)