Công trình Nghiên cứu khoa học đã công bố

1. Đề tài (TR2017-13-21): Giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang giai đoạn hiện nay -  TS. Trần Trọng Đạo (chủ nhiệm đề tài), ThS. Ngô Văn An, ThS. Đỗ Văn Đạo, ThS.Trần Thị Việt Hoài (công tác viên).

2. Đề tài (TR2917-13-23): Giải pháp nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Nha Trang – ThS. Nguyễn Văn Hạnh (chủ nhiệm đề tài).

3. Đề tài (TR2017-13-22): Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Nha Trang -ThS.Trần Thị Việt Hoài (chủ nhiệm đề tài).

4. Đề tài (TR2017-13-20): Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Đại học Nha Trang - ThS. Nguyễn Thị Lan (chủ nhiệm đề tài), ThS. Lê Hoàng Phương Thủy, ThS. Đinh Thị Sen (cộng tác viên).

5. Đề tài (TR2018-13-06): Giải pháp nâng cao kết quả học tập các học phần giáo dục đại cương của sinh viên Trường Đại học Nha Trang - ThS. Đỗ Văn Đạo (chủ nhiệm đề tài), ThS. Vũ Thị Bích Hạnh, ThS. Trịnh Công Tráng (cộng tác viên).

6. Đề tài (TR2018-13-07): Giải pháp về giáo dục và đào tạo trong việc phát triển nhân cách sinh viên Trường Đại học Nha Trang - TS. Nguyễn Hữu Tâm (chủ nhiệm đề tài), ThS. Nguyễn Văn Hạnh, ThS. Trương Thị Xuân, ThS. Trần Thị Tân (cộng tác viên).