Search

Công đoàn bộ phận

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

      
        Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học XHCN của người lao động.)

        Chủ tịch Công đoàn BP Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn: TS. Nguyễn Hữu Tâm 


 DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NHIỆM KỲ 2023 - 2027

         1. TS. Nguyễn Hữu Tâm - Chủ tịch Công đoàn Khoa

         2. ThS. Trần Thị Việt Hoài - Phó chủ tịch Công đoàn Khoa

         3. ThS. Huỳnh Phương Duyên - UVBCH Công đoàn Khoa

         4. TS. Trần Trọng Đạo

         5. ThS. Đỗ Văn Đạo

         6. ThS. Nguyễn Thị Lan

         7. ThS. Trần Thị Tân

         8. ThS. Trịnh Công Tráng

         9. ThS. Vũ Thị Bích Hạnh

         10. ThS. Nguyễn Văn Hạnh

         11. ThS. Trương Thị Xuân

         12. TS. Phạm Thị Châu Hồng (đang học ở nước ngoài)

         13. ThS. Lê Thị Thanh Ngà

         14. ThS. Đinh Thị Sen

         15. ThS. Lê Hoàng Phương Thủy

         16. TS. Lưu Mai Hoa

         17. ThS. Nguyễn Sơn Bách

         18. ThS. Trần Thị Mai

         19. ThS. Nguyễn Huyền Cát Anh

         20. ThS. Nguyễn Thị Hà Trang

         21. ThS. Phạm Quang Huy

         22.  Lê Thị Ngân Hà

         23. ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

         24. ThS. Lê Thị Ngọc Mai

 

Giới thiệu khoa