Search

Liên chi hội

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

            1. Hoàng Khánh Chi (lớp 62.LUAT) (Liên Chi Hội trưởng)

            2. Nguyễn Ngọc Thiện (lớp 64.LUAT-2) (Liên Chi Hội phó)

            3. Võ Thảo Nguyên (lớp 62.LKT)

            4. Nguyễn Ngọc Khánh Linh (lớp 63.LKT)

            5. Lê Hiếu Huy (lớp 63.LUAT-1)

            6. Đoàn Thanh Hiền (lớp 63.LUAT-2)

            7. Thái Việt Dũng (lớp 64.LUAT-1)

 

Giới thiệu khoa