Search

Định hướng nghiên cứu

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn luôn chú trọng việc hợp tác, liên kết với các trường đại học, học viện trong và ngoài nước để tiến hành các hoạt động hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, Khoa đang tích cực thiết lập mối quan hệ với các cơ quan tư pháp, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giúp cho người học được trải nghiệm trong môi trường hoạt động thực tiễn, thực hành, thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội về việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

 

Nghiên cứu khoa học