Search

Công trình Nghiên cứu khoa học đã công bố

1. Đề tài (TR2017-13-21): Giải pháp nâng cao ý thức chính trị cho sinh viên Trường Đại học Nha Trang giai đoạn hiện nay -  TS. Trần Trọng Đạo (chủ nhiệm đề tài), ThS. Ngô Văn An, ThS. Đỗ Văn Đạo, ThS.Trần Thị Việt Hoài (công tác viên).

2. Đề tài (TR2917-13-23): Giải pháp nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Nha Trang – ThS. Nguyễn Văn Hạnh (chủ nhiệm đề tài).

3. Đề tài (TR2017-13-22): Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên trường Đại học Nha Trang -ThS.Trần Thị Việt Hoài (chủ nhiệm đề tài).

4. Đề tài (TR2017-13-20): Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trường Đại học Nha Trang - ThS. Nguyễn Thị Lan (chủ nhiệm đề tài), ThS. Lê Hoàng Phương Thủy, ThS. Đinh Thị Sen (cộng tác viên).

5. Đề tài (TR2018-13-06): Giải pháp nâng cao kết quả học tập các học phần giáo dục đại cương của sinh viên Trường Đại học Nha Trang - ThS. Đỗ Văn Đạo (chủ nhiệm đề tài), ThS. Vũ Thị Bích Hạnh, ThS. Trịnh Công Tráng (cộng tác viên).

6. Đề tài (TR2018-13-07): Giải pháp về giáo dục và đào tạo trong việc phát triển nhân cách sinh viên Trường Đại học Nha Trang - TS. Nguyễn Hữu Tâm (chủ nhiệm đề tài), ThS. Nguyễn Văn Hạnh, ThS. Trương Thị Xuân, ThS. Trần Thị Tân (cộng tác viên).

 

  • Ngày cập nhật: 20/04/2022
  • Ngày đăng: 20/04/2022
In nội dung

(1) TS. Trần Trọng Đạo (2013), "Công tác phát triển Đảng đối với đồng bào có đạo ở Khánh Hòa", Tạp chí Lý luận Chính trị (8), tr. 60 - 63.

(2) TS.Trần Trọng Đạo (2013), "Một số kinh nghiệm về công tác phát triển Đảng đối với đồng bào có đạo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (2001 - 2005)", Tạp chí Lịch sử Đảng (8/273), tr. 88 - 92.

(3) TS.Trần Trọng Đạo (2013), "Công tác phát triển Đảng trong đồng bào có đạo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa từ năm 1996 đến năm 2005 và những kinh nghiệm", Tạp chí Giáo dục Lý luận (201), tr. 82 - 85.

(4) TS.Trần Trọng Đạo (2014), "Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo", Tạp chí Giáo dục Lý luận (217), tr. 20 - 21, tr. 36.

(5). TS.Trần Trọng Đạo (2014), "Công tác phát triển Đảng trong đồng bào các tôn giáo ở thành phố Cam Ranh", Tạp chí Lịch sử Đảng (285), tr. 105 - 108.

(6). TS.Trần Trọng Đạo (2015), "Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục Lý luận (số 230/2015).

 (7) ThS. Đỗ Văn Đạo (2018), “Nghiên cứu vấn đề phát triển kinh tế thị trường từ góc nhìn Phật giáo”, Tạp chí Công tác tôn giáo (số 11/2018).

(8) ThS. Đỗ Văn Đạo (2019), “Giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên của người dân Thái Bình” , Tạp chí Công tác tôn giáo (số 7/2019).

(9) ThS. Đỗ Văn Đạo (2019), “Giáo dục giáo lý Bát chính đạo của Phật giáo cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay(Bút danh Hồng Đức)”, Tạp chí Công tác tôn giáo (số 7/2019).

(10) ThS. Nguyễn Văn Hạnh (2017), “Ảnh hưởng học thuyết Tam Tòng, Tứ Đức của Nho giáo đối với phụ nữ Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (số 8/2017).

(11) ThS. Nguyễn Văn Hạnh (2017), “Ảnh hưởng của đạo đức phong kiến đối với cán bộ Quản lý ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (số 9/2017).

(12) ThS. Nguyễn Văn Hạnh (2018), “Nâng cao chất lượng học tập các học phần Lý luận Chính trị cho sinh viên đại học Nha Trang”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (số 2/2018).

(13) ThS. Nguyễn Văn Hạnh (2019), “Ý nghĩa của chữ nhẫn trong đạo Phật đối với đời sống con người Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Công tác tôn giáo (số 11/2019).

(14) ThS. Trần Thị Việt Hoài (2013),  “Quảng Nam: chú trọng tuyên truyền về nguy cơ tai nạn bom mìn cho học sinh”, Tạp chí Lao động và Xã hội (số 466/2013).

(15) ThS. Trần Thị Việt Hoài (2014), “Hải Phòng đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, Tạp chí Lao động và Xã hội (số 485/2014).

(16) ThS. Trần Thị Việt Hoài (2017), “Thách thức trong công tác phòng chống ma túy của Việt nam”, Tạp chí Gia đình và giới (số 1/2017).

(17) ThS. Trần Thị Việt Hoài (2018), “Nhiều kết quả tích cực trong công tác thu và phát triển đối tượng BHXH, BHYT”, Tạp chí Lao động và Xã hội ( số 579/2018).

(18) ThS. Trần Thị Việt Hoài (2019), “Quá trình phát triển tổ chức phi lợi nhuận ở Nhật bản, Trung Quốc, Hoa kỳ và gợi mở cho Việt Nam”, Tạp chí xã hội học (số 146/2019).

(19) ThS. Phạm Quang Huy (2003), “ Kinh tế tri thức và khả năng vận dụng vào Khánh Hòa”, Tạp chí Khoa học- Công nghệ Thủy sản, ĐH Nha Trang (số 3/2003).

(20) ThS. Phạm Quang Huy (2003), “Lượng hóa hao mòn tư bản cố định”, Tạp chí Khoa học- Công nghệ Thủy sản, ĐH Nha Trang (số 2/2006).

(21) TS. Nguyễn Hữu Tâm (2014), “Thực hiện dân chủ ở các trường đại học, cao đẳng trong thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tạp chí Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận (số 293/2014).

(22) TS. Nguyễn Hữu Tâm (2015), “Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và quy chế dân chủ ở cơ sở ở nước ta”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (số 8/2015).

(23) TS. Nguyễn Hữu Tâm (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục”, Tạp chí Thông tin đối ngoại (số 8/2015).

(24) TS. Nguyễn Hữu Tâm (2015), “Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (số 9/2015).

(25) TS. Nguyễn Hữu Tâm (2015), “Yêu cầu về phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa trong giáo dục ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (số 233/2015).

(26) TS. Nguyễn Hữu Tâm (2016), “Dân chủ hóa trong quá trình đổi mới và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (số 6/2016).

(27) TS. Nguyễn Hữu Tâm, ThS. Trịnh Thị Thu Hằng (2018), “ Tìm hiểu vấn đề giáo dục nhân cách trong đạo phật”,  Tạp chí Công tác tôn giáo (số 12/2018).

(28) ThS. Nguyễn Thị Hà Trang (2014), “Nghiên cứu vấn đề chi phí không chính thức nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Khánh Hòa”, Tạp chí Khoa học- Công nghệ Thủy sản, ĐH Nha Trang (số 4/2014).

 (29) ThS. Nguyễn Thị Hà Trang (2017), “Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch: Cơ hội và thách thức đối với nhân lực du lịch Khánh Hòa”, Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục (số 2/2017).

(30) ThS. Trịnh Công Tráng (2018), “ Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam”, Tạp chí Tôn giáo (số 5/2018).

(31) ThS. Trịnh Công Tráng (2019),” Tín ngưỡng thờ mẫu trong văn hóa của người chăm Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Tôn giáo (số 11/2019).

 

  • Ngày cập nhật: 20/04/2022
  • Ngày đăng: 20/04/2022
In nội dung

(1) “Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân” - TS. Nguyễn Trọng Thóc (chủ biên), Nxb. Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 2005.

(2) “Hướng dẫn nghiên cứu giáo trình môn tư tưởng HCM” - TS.Trần Trọng Đạo (Đồng chủ biên), ThS. Ngô Văn An, ThS. Đỗ Văn Đạo, ThS. Trần Thị Tân, ThS. Trịnh Công Tráng, ThS. Vũ Thị Bích Hạnh (Đồng tác giả), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.

 (3)” Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam” - TS.Trần Trọng Đạo (Đồng tác giả), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.

(4) “Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Định” - TS. Nguyễn Hữu Tâm, ThS. Nguyễn Văn Hạnh (Đồng tác giả), NXb. Tôn giáo, 2017.

(5)” Kỹ năng giao tiếp” - ThS. Trần Thị Việt Hoài, ThS. Lê Thị Thanh Ngà, ThS. Đinh Thị Sen (chủ biên), NXb. Văn học, 2017.

(6) “Hỏi và đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”- TS.Trần Trọng Đạo (Đồng chủ biên), ThS. Vũ Thị Bích Hạnh (Đồng tác giả), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.

(7)”Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng HCM” - TS. Nguyễn Hữu Tâm (Đồng tác giả), Nxb. Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2019.

(8) “Kỹ thuật soạn thảo văn bản” – ThS. Lê Hoàng Phương Thủy (Chủ biên), TS. Lê Việt Phương, ThS.Nguyễn Thị Lan (Đồng tác giả), Nxb. Nông nghiệp, 2019.

(9) “Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn” – ThS. Ngô Văn An (Đồng tác giả), Nxb. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019.

(10) “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh –Những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp cách mạng hiện nay” - ThS. Ngô Văn An (Đồng tác giả), Nxb. Đà Nẵng, 2019.

 

  • Ngày cập nhật: 20/04/2022
  • Ngày đăng: 20/04/2022
In nội dung

Nghiên cứu khoa học