Thông báo

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa về "Cập nhật chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Nha Trang"

Thực hiện  kế hoạch năm học 2020 - 2021, Khoa KH Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo với chủ đề “Cập nhật chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Nha Trang”.

 1. Mục đích hội thảo: Hội thảo là nơi để nhà giáo, nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao động trao đổi, phân tích, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế hiện hành đang áp dụng; đề xuất giải pháp cập nhật chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế nhằm đáp ứng mục tiêu, chuẩn đầu ra và góp phần thực hiện triết lý, mục tiêu giáo dục của Nhà trường, phù hợp với thực tế xã hội.

2. Nội dung hội thảo

- Vai trò của các học phần giáo dục tổng quát trong đào tạo chuyên ngành Luật Kinh tế.

- Kết quả khảo sát chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế hiện hành và những đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo.

- Xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo - chuyên ngành Luật kinh tế; ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo; mô tả vị trí việc làm của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh tế theo phương pháp tiếp cận mới; sự tương thích của các học phần cần cập nhật nhằm đáp ứng mục tiêu, Chuẩn đầu ra của chương trình được cập nhật.

3. Thời gian tổ chức (dự kiến): 08h00’, ngày 27/12/2020.

4. Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa KHXH&NV (tầng 7, Nhà đa năng).

5. Thành phần tham dự:

- Các nhà quản lý: Lãnh đạo Khoa và các đơn vị chức năng có quan tâm.

- GV Khoa KHXH&NV.

- Đại diện đơn vị sử dụng lao động chuyên ngành Luật Kinh tế.

- GV các Khoa, Viện đào tạo và sinh viên quan tâm.

6. Thời hạn gửi bài và hình thức trình bày báo cáo tham luận

- Thời hạn gửi bài: Trước 17h00’, ngày 24/12/2020.

- Hình thức trình bày báo cáo tham luận (chi tiết xem file đính kèm).

 - Địa chỉ gửi bài: trongdao@ntu.edu.vn

- Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: TS.Trần Trọng Đạo, Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐT: 0583.832.076; 0914.200.088; Email: trongdao@ntu.edu.vn).

Khoa KH Xã hội và Nhân văn trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, đơn vị sử dụng lao động chuyên ngành Luật Kinh tế, giảng viên và sinh viên trong và ngoài trường tham gia viết bài và tham dự hội thảo./.

                                                                                                                                                                         TRƯỞNG KHOA

                                                                                                         

                                                                                                                                                                        TS. Trần Trọng Đạo