Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2022): Các Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại

  • 28-04-2023
  • /
  • Khoa KHXHNV
  • 74
  • Hoạt động cộng đồng

Các Mác (Karl Marx, 1818 - 1883) là nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Ông sinh ngày 5/5/1818 tại thành phố Trier, Vương quốc Phổ (nước Đức). Dù cách xa ngàn dặm, nhưng với Việt Nam, công lao của Các Mác vô cùng sâu nặng.

 

Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818 - 5/5/2022):  Các Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại

              Các Mác – Người  soi sáng con đường giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại.

             Ngay từ nhỏ Các Mác đã sớm thể hiện rõ thiên hướng nghiên cứu đầy sáng tạo và khát vọng cống hiến cho nhân loại. Năm 17 tuổi, trong luận văn tốt nghiệp trung học với tựa đề “Suy nghĩ của một thanh niên khi chọn nghề”, Các Mác đã viết: “Lịch sử gọi những con người tự làm cho mình trở nên cao quý bằng việc cống hiến cho sự nghiệp chung, là những con người vĩ đại; kinh nghiệm ca ngợi con người đem lại hạnh phúc cho hầu hết mọi người, là con người hạnh phúc nhất”.

            Trong 65 năm cuộc đời, Các Mác đã trải qua rất nhiều gian nan, thử thách trên hành trình đi tìm chân lý và khẳng định những giá trị khoa học vĩ đại. Ông may mắn có một gia đình tuyệt vời với người mẹ tảo tần và người cha là một nhà luật học có tài; một người bạn đời thủy chung và một tình bạn, đồng chí vĩ đại với Ph.Ăngghen...

            Trọn đời cống hiến vì lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng loài người, Các Mác đã để lại cho nhân loại những di sản tư tưởng có giá trị trường tồn. Trong đó, có 3 thành tựu như đánh giá của Ph.Ăngghen là 3 phát minh vĩ đại, đó là: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người; tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện đại và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra - quy luật giá trị thặng dư; tìm ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản.

            Triết học duy vật biện chứng của Các Mác đã đập tan mọi thứ triết học duy tâm, siêu hình, coi thế giới là do thần linh sáng tạo ra, vĩnh viễn không thay đổi... Vận dụng triết học duy vật biện chứng vào việc xem xét xã hội, Các Mác đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, vạch ra quy luật phát triển của xã hội loài người. Bằng cách vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, học thuyết kinh tế của Các Mác đã chỉ ra những quy luật kinh tế của xã hội tư bản chủ nghĩa, quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong của nó. Với hai phát kiến khoa học vĩ đại là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, Các Mác đã đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội khoa học, học thuyết về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột và tha hóa...

             Sự ra đời của chủ nghĩa Mác chấm dứt thời kỳ mò mẫm như trong đêm tối của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột, tìm đường giải phóng cho mình. Sau này, V.I.Lênin đã kế thừa sự nghiệp của Các Mác và Ph.Ăngghen, dựa trên các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, đã phát triển chủ nghĩa Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, thời đại cách mạng vô sản trở thành chủ nghĩa Mác - Lênin. Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác - Lênin, Cách mạng Tháng Mười Nga đã thành công mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của loài người.     

             Kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin      

           Trên hành trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930), bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam.

           Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Luôn kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn giữa giai cấp và dân tộc, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; thắng lợi vẻ vang trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

            Cũng với tinh thần đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử; khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín đất nước trên tầm cao mới.   

            Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...

            Có thể nói, đối với dân tộc Việt Nam, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Các Mác luôn được trân trọng nhất; là di sản quý báu, gắn liền với con đường xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ta.

            Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh của Các Mác, chính là dịp để chúng ta cùng nhận thức rõ hơn và biết ơn những cống hiến vĩ đại của Các Mác, đặc biệt là nhận thức sâu sắc giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin để luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với từng điều kiện, từng hoàn cảnh. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, Đảng ta mà mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần./.

                                                                                                                                                                                        Sưu tầm - Đỗ Văn Đạo

 

 

Kỷ niệm 48 năm đại thắng mùa xuân 30/4/1975 thống nhất tổ quốc

Bài viết trước

Kỷ niệm 48 năm đại thắng mùa xuân 30/4/1975 thống nhất tổ quốc
Chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 5/2023

Tin tiếp theo

Chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 5/2023

Bài viết liên quan

Chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 5/2023
01/06/2023

Chào cờ sinh viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tháng 5/2023

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
15/05/2023

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

Chương trình tình nguyện "San sẻ yêu thương" năm 2023
12/05/2023

Chương trình tình nguyện "San sẻ yêu thương" năm 2023

Chương trình tình nguyên "San sẻ yêu thương"
12/05/2023

Chương trình tình nguyên "San sẻ yêu thương"