Đề cương chi tiết học phần

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
1.1. Trịnh Công Tráng 
1.2. Trương Thị Xuân
1.3. Lưu Mai Hoa

 

2. ĐỀ CƯƠNG CTHP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
2.1. Đỗ Văn Đạo  
2.2. Vũ Thị Bích Hạnh
2.3. Phạm Quang Huy 


3. ĐÊ CƯƠNG CTHP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Trần Thị Tân
3.2. Nguyễn Hữu Tâm
3.3. Trần Trọng Đạo 


4. ĐỀ CƯƠNG CTHP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
4.1. Ngô Văn An
4.2. Nguyễn Văn Hạnh
4.3. Trần Thị Tân
4.4. Trịnh Công Tráng  

5. ĐỀ CƯƠNG CTHP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
5.1. Ngô Văn An
5.2. Trần Thị Tân
  

6. ĐỀ CƯƠNG CTHP LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG
6.1. Ngô Văn An

 

7. ĐỀ CƯƠNG CTHP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

7.1. Lưu Mai Hoa