Đề cương chi tiết học phần

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
1.1. Đỗ Văn Đạo  
1.2. Vũ Thị Bích Hạnh
1.3. Nguyễn Hữu Tâm
1.4. Đoàn Sỹ Tuấn
1.5. Lê Thị Bích Hạnh
1.6. Lê Văn Dũng   

 

2. ĐÊ CƯƠNG CTHP HP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.1. Nguyễn Hữu Tâm 
2.2. Lưu Mai Hoa
2.3. Nguyễn Văn Hạnh 


3. ĐÊ CƯƠNG CTHP HP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
3.1. Ngô Văn An
3.2. Trịnh Công Tráng


4. ĐỀ CƯƠNG CTHP HP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
4.1. Trịnh Công Tráng 
  

5. ĐỀ CƯƠNG CTHP HP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
5.1. Trần Trọng Đạo 
5.2. Trịnh Công Tráng
5.3. Lưu Mai Hoa
5.4. Võ Văn Dũng
5.5. Phan Thị Hồng