Đề cương chi tiết học phần

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
1.1. Vũ Thị Bích Hạnh

 

2. ĐÊ CƯƠNG CTHP HP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.1. Nguyễn Hữu Tâm 
2.2. Lưu Mai Hoa


3. ĐÊ CƯƠNG CTHP HP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
3.1. Nguyễn Văn Hạnh

3.2. Trịnh Công Tráng

3.3. Trần Thị Tân


4. ĐỀ CƯƠNG CTHP HP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
4.1. Trần Trọng Đạo 
4.2. Trương Thị Xuân
4.3. Lưu Mai Hoa
4.4. Phan Thị Hồng
 

In

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
1.1. Đỗ Văn Đạo  
1.2. Vũ Thị Bích Hạnh
1.3. Nguyễn Hữu Tâm
1.4. Đoàn Sỹ Tuấn
1.5. Lê Thị Bích Hạnh
1.6. Lê Văn Dũng   

 

2. ĐÊ CƯƠNG CTHP HP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2.1. Nguyễn Hữu Tâm 
2.2. Lưu Mai Hoa
2.3. Nguyễn Văn Hạnh 


3. ĐÊ CƯƠNG CTHP HP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
3.1. Ngô Văn An
3.2. Trịnh Công Tráng


4. ĐỀ CƯƠNG CTHP HP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
4.1. Trịnh Công Tráng 
  

5. ĐỀ CƯƠNG CTHP HP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
5.1. Trần Trọng Đạo 
5.2. Trịnh Công Tráng
5.3. Lưu Mai Hoa
5.4. Võ Văn Dũng
5.5. Phan Thị Hồng

  

 

In

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
1.1. Trịnh Công Tráng 
1.2. Trương Thị Xuân
1.3. Lưu Mai Hoa

 

2. ĐỀ CƯƠNG CTHP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
2.1. Đỗ Văn Đạo  
2.2. Vũ Thị Bích Hạnh
2.3. Phạm Quang Huy 


3. ĐÊ CƯƠNG CTHP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Trần Thị Tân
3.2. Nguyễn Hữu Tâm
3.3. Trần Trọng Đạo 


4. ĐỀ CƯƠNG CTHP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
4.1. Ngô Văn An
4.2. Nguyễn Văn Hạnh
4.3. Trần Thị Tân
4.4. Trịnh Công Tráng  

5. ĐỀ CƯƠNG CTHP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
5.1. Ngô Văn An
5.2. Trần Thị Tân
  

6. ĐỀ CƯƠNG CTHP LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG
6.1. Ngô Văn An

 

7. ĐỀ CƯƠNG CTHP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

7.1. Lưu Mai Hoa

In

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
1.1. Trần Trọng Đạo 
1.2. Trịnh Công Tráng
1.3. Trương Thị Xuân

2. ĐỀ CƯƠNG CTHP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
2.1. Đỗ Văn Đạo
2.2. Vũ Thị Bích Hạnh

3. ĐÊ CƯƠNG CTHP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Nguyễn Hữu Tâm

4. ĐỀ CƯƠNG CTHP NGUYÊN LÝ CN MÁC - LÊNIN 1
4.1. Đỗ Văn Đạo
4.2. Trần Thị Tân

5. ĐỀ CƯƠNG CTHP NGUYÊN LÝ CN MÁC - LÊNIN 2
5.1. Đỗ Văn Đạo
5.2. Nguyễn Hữu Tâm
5.3. Phạm Quang Huy
5.4. Vũ Thị Bích Hạnh

6. ĐỀ CƯƠNG CTHP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 
6.1. Nguyễn Hữu Tâm
6.2. Trần Thị Tân

In

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
1.1. Đỗ Văn Đạo
1.2. Lưu Mai Hoa
1.3. Trịnh Công Tráng 
1.4. Trương Thị Xuân  

2. ĐỀ CƯƠNG CTHP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
2.1. Đỗ Văn Đạo  
2.2. Vũ Thị Bích Hạnh

3. ĐÊ CƯƠNG CTHP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Lưu Mai Hoa
3.2. Nguyễn Hữu Tâm
3.3. Trần Trọng Đạo 


4. ĐỀ CƯƠNG CTHP NGUYÊN LÝ CN MÁC - LÊNIN 2
4.1. Phạm Quang Huy

5. ĐỀ CƯƠNG CTHP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
5.1. Ngô Văn An
5.2. Nguyễn Văn Hạnh
5.3. Trần Thị Tân
5.4. Trịnh Công Tráng  

6. ĐỀ CƯƠNG CTHP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
6.1. Ngô Văn An
6.2. Nguyễn Văn Hạnh
6.3. Trần Thị Tân
6.4. Trịnh Công Tráng  

7. ĐỀ CƯƠNG CTHP LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG
7.1. Ngô Văn An

8. ĐỀ CƯƠNG CTHP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

8.1. Trần Trọng Đạo

 

In

1. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN
1.1. Trịnh Công Tráng
1.2. Trương Thị Xuân
1.3. Lưu Mai Hoa

 

2. ĐỀ CƯƠNG CTHP KINH TẾ CHÍNH TRỊ
2.1. Đỗ Văn Đạo  
2.2. Vũ Thị Bích Hạnh
2.3. Phạm Quang Huy 


3. ĐÊ CƯƠNG CTHP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
3.1. Trần Thị Tân
3.2. Nguyễn Hữu Tâm
3.3. Trần Trọng Đạo 


4. ĐỀ CƯƠNG CTHP CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
4.1. Ngô Văn An
4.2. Nguyễn Văn Hạnh
4.3. Trần Thị Tân
4.4. Trịnh Công Tráng  

5. ĐỀ CƯƠNG CTHP TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
5.1. Ngô Văn An
5.2. Trần Thị Tân
  

6. ĐỀ CƯƠNG CTHP LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG
6.1. Ngô Văn An

 

7. ĐỀ CƯƠNG CTHP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

7.1. Lưu Mai Hoa

 

In