Công tác đào tạo

 1.  Nội dung ôn tập Học phần Chính trị 1 
 2.  Nội dung ôn tập Học phần Những NL cơ bản của CN Mác - Lênin 1
 3.  Nội dung ôn tập Học phần Những NL cơ bản của CN Mác - Lênin 2 
 4. Sinh hoạt học thuật Bộ môn LLCTPhieu dang ky SHHT.doc