Kế hoạch công tác đào tạo

1. Công tác giảng dạy
- Tất cả CBGD trong bộ môn tiếp tục áp dụng các biện pháp để đổi mới PPGD và ĐG;
- Tổ chức dự giờ và đánh giá giờ giảng đúng quy định;
- Thực hiện việc phân công giảng dạy công khai, công bằng. Tổ chức giảng dạy đúng kế hoạch của Trường.
- Vào đầu học kỳ, tổ chức cho GV xây dựng đề cương chi tiết các học phần được phân công GD, đưa lên trang web của BM để người học tham khảo.
2. Công tác nghiên cứu khoa học: 
+ Hoàn thành và nghiệm thu đúng hạn các đề tài NCKH cấp Trường do CBGD trong bộ môn phụ trách;
+ Tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp bộ môn;
+ Tổ chức 06 buổi sinh hoạt chuyên đề cấp bộ môn.
+ Tham gia viết bài Hội thảo cấp Khoa, cấp Trường và viết bài báo đăng trên các tạp chí.
3. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng:
3.1. Trong BM: Tổ chức 02 buổi sinh hoạt chính trị trong bộ môn để tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBVC trong BM.
3.2. Tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Khoa và Nhà trường: 
- Động viên CBVC trong bộ môn tích cực viết bài tuyên truyền;
- Tiếp tục tham gia báo cáo thời sự cho sinh viên tại các buổi chào cờ đầu tháng; báo cáo tuần sinh hoạt công dân; lên lớp đối tượng đảng, đảng viên mới... khi được phân công./.