• Ngày NGVN 20-11-2022 BM LLCT
  • ngay 8-3-2022

Thông tin

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

Khoa Khoa học Chính trị được thành lập theo Quyết định số 986 ngày 06 tháng 09 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang. Khoa Khoa học Chính trị mà trước đây là Khoa Lý luận Chính trị đã được thành lập cùng với ngày thành lập Trường Đại học Thủy sản năm 1959 - nay là Đại học Nha Trang. Từ đó đến nay, Khoa luôn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh sinh viên của Trường. Hiện nay, Khoa Khoa học Chính trị hoạt động theo quyết định số 1484/QĐ-ĐHNT, ngày 4 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng về việc quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nha Trang.

Thông báo